വിസി നിയമനവും അന്തിച്ചർച്ചയും – ഡോ. ധർമരാജ് അടാട്ട് എഴുതുന്നു | Articles | Deshabhimani

അടുത്ത നാളുകളിൽ കേരളത്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംഘടിതമായ നീക്കം വിവിധ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടക്കുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതുമുതൽ…

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം തിരുത്തിയെഴുതുക | Articles | Deshabhimani

‘ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം 2020’ നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗം വളരെ സന്നിഗ്ധമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. സ്വകാര്യവൽക്കരണ–വർഗീയവാദ ചേരുവകളാൽ മെനഞ്ഞെടുത്ത…

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow by Email
WhatsApp