സ്‌മൃതിപഥങ്ങളിലെ ഗാന്ധിയൻ തേജസ്സ് | Articles | Deshabhimani

കോൺഗ്രസ് എസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്‌ എന്ന നിലയ്ക്ക് വരദരാജൻനായരുടെ ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നും ആവേശമാണ്. തൊഴിലാളി സംഘാടകനെന്ന നിലയ്‌ക്ക് തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം…

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow by Email
WhatsApp