ആ കൈകൾ പിടിക്കാം അവർക്ക് വെളിച്ചമേകാം | Articles | Deshabhimani

1964 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 15 വൈറ്റ് കെയ്ൻ സേഫ്റ്റി ഡേ (വെളുത്ത വടി സുരക്ഷിത ദിനം) യായി ആചരിച്ചു…

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow by Email
WhatsApp