കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇനി പെൺകുട്ടികൾക്കും കഥകളി വേഷം പഠിക്കാം | Kerala | Deshabhimani

ചെറുതുരുത്തി > കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇനി പെൺകുട്ടികൾക്കും കഥകളി വേഷം പഠിക്കാം. കഥകളി വേഷത്തിന് പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കേരള കലാമണ്ഡലം അവസരമൊരുക്കി.…

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow by Email
WhatsApp