ഇത് ആപൽക്കരമായ കടന്നുകയറ്റം | Articles | Deshabhimani

സ്‌കൂളിലെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പാർലമെന്ററിസമിതി ശുപാർശ ചെയ്തതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ചരിത്രപാഠഭാഗങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും എന്തൊക്കെ…

Country will progress if we use our ‘Rajbhasha’, says Amit Shah | India News

VARANASI: Union home affairs minister Amit Shah said that if the language of the administration of…

NEP aims at promoting India as a global destination for students: Shringla | India News

NEW DELHI: India’s National Education Policy (NEP) addresses the needs and realities of the fourth industrial…

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം തിരുത്തിയെഴുതുക | Articles | Deshabhimani

‘ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം 2020’ നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗം വളരെ സന്നിഗ്ധമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. സ്വകാര്യവൽക്കരണ–വർഗീയവാദ ചേരുവകളാൽ മെനഞ്ഞെടുത്ത…

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow by Email
WhatsApp